බෝධි ආලෝක පූජාව

$0.00

ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳු වැඩවසන බෝධි ධම්ම විහාරය ආලෝකමත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා ඔබටත් අදාල වෙලාවක් වෙන්කරවාගෙන දායක විය හැකිය. මේ සඳහා ඔබට කැමති දිනයක් සහ අදාල කාල වෙලාව (පස්වරු 6 සිට 8 දක්වා හෝ පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා) වෙන්කරවාගෙන දායක විය හැක.

පහත දැක්වෙන දිනයන් හා කාලවේලාවන් දැනටමත් වෙන්කර ගෙන ඇත.
  • ID: 9297 - Date: 2024-06-16 | Time Slot: Time Slot 02 - 8 to 10 PM
  • ID: 9296 - Date: 2024-06-16 | Time Slot: Time Slot 01 - 6 to 8 PM
Category:

ජය ශ්‍රී මහා බෝ සමිඳු වැඩවසන බෝධි ධම්ම විහාරය ආලෝකමත් කිරීමේ කටයුතු සඳහා ඔබටත් අදාල වෙලාවක් වෙන්කරවාගෙන දායක විය හැකිය. මේ සඳහා ඔබට කැමති දිනයක් සහ අදාල කාල වෙලාව (පස්වරු 6 සිට 8 දක්වා හෝ පස්වරු 8 සිට 10 දක්වා) වෙන්කරවාගෙන දායක විය හැක.

You can schedule a relevant time and contribute to the illumination of the “Bodhi Dhamma Vihara” where “Jaya Sri Maha Bodhi” resides in Australia. For this, you can select a date time-slot of your choice (6 to 8 pm or 8 pm to 10 pm) and contribute.

පහත දැක්වෙන දිනයන් හා කාලවේලාවන් දැනටමත් වෙන්කර ගෙන ඇත.
  • ID: 9297 - Date: 2024-06-16 | Time Slot: Time Slot 02 - 8 to 10 PM
  • ID: 9296 - Date: 2024-06-16 | Time Slot: Time Slot 01 - 6 to 8 PM
Time Slot

6.00 p.m to 8.00 p.m, 8.00 p.m to 10.00 p.m

Shopping Cart