බෝධි ප්‍රාකාරය සඳහා කලු ගලෙන් නිර්මිත ටයිල්

$100.00

බෝධි ප්‍රාකාරය සඳහා කලු ගලෙන් නිර්මිත ටයිල්

උතුම් වූ බෝධීන් වහන්සේ වැඩ විසීමට නියමිත , මළුව වටා ඉදිවන බෝධි ප්‍රාකාරය නිම කිරීමට අවශ්‍ය කළුගලින් නිර්මිත ටයිල්

Stone Cladding for wall around Sacred Bodhi Tree

Category:
Shopping Cart