ජය ශ්‍රී මහා බෝධි ප්‍රාකාර පරිශ්‍රය ගොඩනැගීමේ අරමුදල

$1,000.00

SKU: N/A Category:

බෝධි ප්‍රාකාරය සඳහා කලු ගලෙන් නිර්මිත ටයිල්

$100.00

උතුම් වූ බෝධීන් වහන්සේ වැඩ විසීමට නියමිත , මළුව වටා ඉදිවන බෝධි ප්‍රාකාරය නිම කිරීමට අවශ්‍ය කළුගලින් නිර්මිත ටයිල්

Stone Cladding for wall around Sacred Bodhi Tree

You can select payment options at checkout

පියගැට පෙළ සදහා වාමන , සිංහ සහ හංස රූප

$50.00

බෝධීන් වහන්සේ වෙසෙන මළුව වටා දිවෙන් පියගැට පෙළවල් සදහා සකස් කරන ලද , වාමන , සිංහ සහ හංස රූප

Figures of dwarfs, lions, and swans arranged around the steps encircling the Sacred bodhi tree

You can select payment options at checkout

Shopping Cart