පියගැට පෙළ සදහා වාමන , සිංහ සහ හංස රූප

$50.00

පියගැට පෙළ සදහා වාමන , සිංහ සහ හංස රූප

බෝධීන් වහන්සේ වෙසෙන මළුව වටා දිවෙන් පියගැට පෙළවල් සදහා සකස් කරන ලද , වාමන , සිංහ සහ හංස රූප

Figures of dwarfs, lions, and swans arranged around the steps encircling the Sacred bodhi tree

Category:
Shopping Cart